ALGEMENE VOORWAARDEN LEMS DESIGN1. Alle opdrachten van haar opdrachtgevers beschouwt Lems Design als uitsluitend aan haar (als organisatie)gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. Lems Design kan de opdracht in beginsel alleen opzeggen in geval van gewichtige reden, eenvertrouwensbreuk met de opdrachtgever, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. De opzegging dient schriftelijk te geschiedenmet vermelding van het tijdstip waartegen wordt opgezegd. Ingeval van tussentijdse opzegging is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan Lems Design verschuldigd naar rato van de mate waarin de werkzaamheden van Lems Design zijn voltooid. De vergoeding zal bij tussentijdse opzegging nooit minder bedragen dan het gebruikelijke door Lems Design in rekening gebrachte uurtarief voor ieder uur dat aan de (opgezegde) opdracht isgewerkt, welk uurtarief in redelijkheid door Lems Design zal worden vastgesteld. De opdrachtgever dient alle door Lems Design tot het tijdstip van opzegging gemaakte (on)kosten te vergoeden.

3. Alle door Lems Design gedane aanbiedingen, offertes, inschrijvingen, prijsvragen etc. (mondeling of per email) worden geheel vrijblijvend gedaan en houden geen (onvoorwaardelijk) aanbod van Lems Design in.

4. Lems Design mag naar eigen inzicht anderen inschakelen voor het uitvoeren van de gegeven opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Lems Design, maar mede ten behoeve van andere personen werkzaam bij of voor Lems Design, alsmede voor personen of organisaties die bij de uitvoering van opdrachten zijn ingeschakeld. Al deze personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Voorzover van toepassing, worden de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een persoon of organisatie die niet aan Lems Design verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden (van welke aard ook) in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Lems Design niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of organisatie onverhoopt mochten worden gemaakt. Het is mogelijk dat personen of organisaties die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, algemene of contractsvoorwaarden bedingen, waaronder een beperking van aansprakelijkheid. Lems Design gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegevenopdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om dergelijke voorwaarden, inclusief aansprakelijkheids-beperkingen, mede namens die cliënten te aanvaarden. Bij (tussentijdse) opzegging, gaan alle rechten en verplichtingen van Lems Design jegens de hier bedoelde derde over op de opdrachtgever en vrijwaart de opdrachtgever Lems Design hierbij voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de opgezegde opdracht.

6. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen) die tot aansprakelijkheid van Lems Design leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop door Lems Design afgesloten aansprakelijkheids-verzekeringen aanspraak geven met inbegrip van het eigen risico. Indien om welke reden ook geen dekking onder enige aansprakelijkheidsverzekering bestaat, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het door Lems Design voor de desbetreffende opdracht ontvangen honorarium. Lems Design is bevoegd om voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

7. Lems Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door Lems Design. De aansprakelijkheid vervalt vijf jaar nadat de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

8. De opdrachtgever heeft, mits hij aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en de opdracht niet tussentijds heeft opgezegd, het recht het door Lems Design vervaardigde ontwerp zo vaak uitvoeren als gewenst. De opdrachtgever mag niet afwijken van het ontwerp of anderszins wijzingen daarin aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Lems Design.

9. Indien partijen niets (anders) omtrent het door Lems Design in rekening te brengen honorarium zijn overeengekomen, zal Lems Design echt hebben op het door haar gebruikelijk in rekening gebrachte uurtarief voor ieder uur dat aan een opdracht is gewerkt, welk uurtarief in redelijkheid door Lems Design zal worden vastgesteld. Meerwerk en (on)kosten worden afzonderlijk gedeclareerd. Het achterwege blijven van een factuur tast het recht de betrokken vergoeding of prijs alsnog te factureren niet aan.

10. Indien een opdracht door twee of meer opdrachtgevers wordt gegeven, zijn zij jegens Lems Design hoofdelijk verbonden.

11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een in een overeenkomst, opdrachtbevestiging of elders opgenomen (dee)leverings- of (deel) opleveringsdatum uitsluitend als een streefdatum. Indien de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Lems Design niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de kosten die daarvan voor Lems Design het gevolg zijn te vergoeden.

12. De administratie van Lems Design levert tussen partijen bindend bewijs op van de door Lems Design aan een opdracht bestede tijd.

13. Op de rechtsverhouding tussen Lems Design en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn van enig geschil tussen Lems Design en haar opdrachtgevers, het bestaan van een opdracht of overeenkomst daaronder begrepen, kennis te nemen.

14. Alleen Lems Design, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer voor Lems Design werkzaam zijn.

15. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Klik op het Lems Design logo om weer terug te keren naar de website